Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING
ErgoStart, praktijk voor ergotherapie

ErgoStart, praktijk voor ergotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

ErgoStart is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat ErgoStart beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

ErgoStart is er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

 Dit brengt met zich mee dat wij:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Persoonsgegevens
ErgoStart verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. ErgoStart gebruikt jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met je te kunnen opnemen als we een vraag hebben over jouw aanmelding.

Persoonsgegevens worden door ErgoStart verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van jouw zorgdossier om zo optimale ergotherapeutische zorg te kunnen leveren.
 • Het aangaan van een behandelovereenkomst.
 • Het kunnen declareren van de ergotherapeutische zorgkosten rechtstreeks bij jouw ziektekostenverzekeraar.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Naam, adres, woonplaats, email-adres, telefoonnummer.
 • Geboortedatum, BSN nummer en polisnummer van de ziektekostenverzekering.

Grondslag van de verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens
De gegevens die je aan ons geeft zullen wij enkel aan derde partijen verstrekken wanneer wij daarvoor schriftelijk en mondelinge toestemming hebben gekregen van jou.

Wij als ErgoStart geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

ErgoStart moet het gebruik van jouw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking). Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan jouw persoonsgegevens te verwerken voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht ErgoStart om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo zorgt ErgoStart ervoor dat jouw (persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Jouw privacyrechten
Je hebt recht op inzage
 in jouw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht op 
verwijdering
van jouw persoonsgegevens te vragen (artikel 17 van de AVG). Daarnaast heb je recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens (artikel 18 van de AVG) door ErgoStartTot slot heb je recht op dataportabiliteit; op jouw verzoek zullen wij jouw persoonsgegevens overdragen aan een door jou gekozen andere organisatie (artikel 20 van de AVG).

Als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou door ErgoStart verwerkt zijn, kan je een inzageverzoek per e-mail doen. ErgoStart zal jouw verzoek binnen 4 weken beantwoorden.

Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kan je een aanvullend verzoek doen om jouw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. 

Je kunt jouw schriftelijke verzoeken sturen aan:

ErgoStart, praktijk voor ergotherapie
Graveneslaan 5
e
7576 BE Oldenzaal

anneke.schasfoort@ergostart.nl

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen wij op deze website publiceren.

ErgoStart is een handelsnaam van ErgoStart, praktijk voor ergotherapie holding BV