Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING
Ergostart, praktijk voor ergotherapie

Ergostart, praktijk voor ergotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Ergostart is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Ergostart beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Ergostart is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

 Dit brengt met zich mee dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Persoonsgegevens
Ergostart verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Ergostart gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als we een vraag hebben over uw aanmelding.

Persoonsgegevens worden door ErgoStart verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van uw zorgdossier om zo optimale ergotherapeutische zorg te kunnen leveren.
 • Het aangaan van een behandelovereenkomst.
 • Het kunnen declareren van de ergotherapeutische zorgkosten rechtstreeks bij uw ziektekostenverzekeraar.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, adres, woonplaats, email-adres, telefoonnummer.
 • Geboortedatum, BSN nummer en polisnummer van de ziektekostenverzekering.

Grondslag van de verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens
De gegevens die u aan ons geeft zullen wij enkel aan derde partijen verstrekken wanneer wij daarvoor schriftelijk en mondelinge toestemming hebben gekregen van u.

Wij als Ergostart geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Ergostart moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking). Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht Ergostart om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo zorgt Ergostart ervoor dat uw (persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees
het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage
 in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht op 
verwijdering
 van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 17 van de AVG). Daarnaast heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18 van de AVG) door ErgostartTot slot heeft u recht op dataportabiliteit; op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een door u gekozen andere organisatie (artikel 20 van de AVG).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door Ergostart verwerkt zijn, kunt u een inzageverzoek per e-mail doen. Ergostart zal uw verzoek binnen 4 weken beantwoorden.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. 

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Ergostart, praktijk voor ergotherapie
Graveneslaan 5
e
7576 BE Oldenzaal

anneke.schasfoort@ergostart.nl

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen wij op deze website publiceren.

Ergostart is een handelsnaam van Ergostart, praktijk voor ergotherapie holding BV

Path Created with Sketch.
Bel Sabine (Baby's, kinderen)
06 13 46 23 21
Bel Anneke (Volwassenen)
06 22 46 09 73